Превод на лични документи се налага в множество различни ситуации. Част от тях са: при кандидатстване за обучение или работа в чужбина, удостоверяване на различни лични обстоятелства и данни пред чуждестранни власти или пред работодатели, сключване на брак извън страната или сключване на брак в България с лице, гражданин на чужда държава, и др. Превод на документи от чужд на български език е необходим и при удостоверяване на придобито в чужбина образование, удостоверяване пред българските власти на различни персонални обстоятелства, настъпили извън България, и др. Преводите се осъществяват от професионален преводач, оторизиран да извършва преводи от отдел „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи след клетвена декларация и проверка на образователния ценз.

В много случаи е необходима легализация на документите – в съответните общински или държавни органи в България или лично в присъствие на преводач за заверка на превода от нотариус. Свържете се с нас за осъществяване на пълната процедура по превод и легализация на широка гама лични документи на различни езици. Вижте по-долу част от документите, за превода и легализацията на които можете да разчитате на нас.

Видове лични документи

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за граждански брак
 • Удостоверение за постоянен адрес
 • Удостоверение за родствени връзки
 • Удостоверение за идентичност на имена
 • Удостоверение за семейно положение
 • Удостоверение за наследници
 • Смъртен акт
 • Диплома за средно образование
 • Академична справка
 • Диплома за висше образование – заглавна страница
 • Диплома за висше образование – приложение
 • Удостоверение за завършен клас
 • Удостоверение за образователна степен
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Студентско уверение
 • Свидетелство за съдимост
 • Декларация за дете
 • Удостоверение за липса на задължения от НАП
 • Автобиография/CV
 • Служебна бележка за доходи и др.
 • Удостоверение от банка
 • Удостоверение от КАТ и полиция
 • Удостоверение от НОИ
 • Декларация пред нотариус
 • Удостоверение за църковен брак
 • Кръщелно свидетелство
 • Имунизационен паспорт
 • Пълномощно за автомобил и др.
 • Препоръка
 • Атестация