Юридически и финансови документи

Преводът на юридически текстове и финансови документи изисква познаване на специализираната терминология в областта, в допълнение към широки езикови познания. Преводите на правна документация е свързан и с нуждата от познания в конкретна специфика на правните системи в различни държави, защото всяка правна система носи своя собствена терминология. Финансовите документи също се отличават със специфична терминология и специализиран речник. При тях са необходими и изключителна детайлност и прецизност заради посочената информация в цифрово изражение.

Преводите на такъв тип документи се осъществяват от преводачи, които притежават голям опит в работата със съответната терминология, с цел правилен и точен превод на специфичните конструкции и съдържание. Допълнителен много важен елемент от работата с юридически и финансови документи е конфиденциалността. Ето защо подхождаме с пълно разбиране към чувствителното естество на информацията в този тип документи и обработваме всички документи и за превод при строга поверителност.

Свържете се с нас за превод на юридически и финансови документи от следните видове:

Видове юридически и финансови документи

 • Договор
 • Споразумение
 • Меморандум
 • Анекс
 • Решение на ръководни органи на дружества
 • Доклад
 • Протокол
 • Бизнес и инвестиционна програма
 • Правен анализ
 • Тръжна документация: оферти, сертификати, декларации, спецификации, схеми, графики и др.
 • Нотариален акт
 • Данъчна и експертна оценка на имот
 • Завещание
 • Съдебно решение
 • Жалба
 • Документи по осиновявания
 • Закони и нормативни документи
 • Правен анализ
 • Финансов отчет
 • Баланс
 • Отчет за приходи и разходи
 • Друга счетоводна документация
 • Банкови преводи
 • Банково извлечение
 • Фактура
 • Митнически документ
 • Корпоративно право
 • Гражданско право
 • Застрахователно право
 • Патентно право
 • Наказателно право
 • Международно право