Чрез процеса на легализация Вашият документ, издаден в България, става валиден в чужбина, и обратно. Легализацията изисква завършване на множество стъпки: внасяне за за оформяне от правна и административна страна и заверка в съответната инстанция, внасяне за легализация с апостил (за български документи) или осигуряване на заверка от нотариус (за документи от чужбина), и доставяне на Вашия документ в нашия офис или на посочен от Вас адрес. Така получавате напълно готов легализиран документ.

Легализацията на български документи се извършва според типа на документа в Отдел „Консулски отношения“ на МВнР, в НАЦИД, в Министерство на правосъдието или в областните администрации. В коя държава ще се използва Вашият документ (т.е. какви са международните отношения между България и тази държава) и това от коя институция е издаден определя необходимите заверки на документа. Процесът е различен в зависимост от това дали държавата е страна по Хагската конвенция от 1961 г., дали има сключен договор за правна помощ с България, или не е в нито една от тези категории.  В първия случай се изисква удостоверение „Апостил“ – той се поставя върху самия документ или върху продължение на документа и трябва да съответства на образеца, приложен към Конвенцията, за да бъде документът легален и признат официално. „Апостил“ на български документи се поставя от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Националния център за информация и документация и Областните общински администрации в Република България (в зависимост от вида на документа). По отношение на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ, не се изисква поставяне на удостоверение „Апостил“. За страни, които не попадат гореописаните два случая, легализацията се извършва с поставяне на удостоверение „LegalDoc“.

Процесът по легализация изисква заверяване на българския документ в съответната администрация или министерство, чийто печат се изисква от Дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи. Преводът на българския документ преди неговата легализация се подготвя с фирмен печат и подпис на заклет и регистриран преводач на съответния език, който поставя своя подпис, удостоверявайки истинността на превода. Така подготвеният превод се скача със заверения документ и този комплект се внася за заверка в дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи. След като тя е завършена, ще се свържем с Вас за получаване на готовия легализиран документ.

Легализацията на документи, издадени в чужбина, които ще се използват у нас, се извършва с нотариална заверка на подпис на заклет преводач. Чуждестранен документ, съответстващ на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа съгласно Хагската конвенция или договорите за правна помощ, се легализира по реда на този правилник, като е необходимо подписът на преводача, положен върху извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Сроковете за легализация на документи са съобразени със сроковете на заверяващите институции.