Легализация и заверки

Предлагаме извършване на официални преводи, заверки и услуги по легализация на документи. Официалният превод на документи се издава на официална фирмена бланка, с положен печат. След края на текста на всеки превод преводачът полага подписа си под т.нар. текст на преводача (това е удостоверение от преводача за точността на извършения превод, което съдържа също информация за вида и броя страници на преведения документ и информация за преводача — неговите имена). Заклетият преводач е лице със съответното образование и притежаващо необходимите сертификати по изисквания на МВнР, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки превод, направен от него, и декларация за конфиденциалност. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор „Заверки и легализации“ към дирекция „Консулски отношения“ на МВнР, като преводачът е вписан за извършване на официални преводи. Официалните преводи задължително се прикрепят към оригинал или копие на преведения документ/текст. Разскачването им води до обезсилване на изготвения по този начин общ документ. Така оформлението на всеки официален превод е по международните стандарти, а конфиденциалността – гарантирана.

От друга страна легализацията е процедурата, с която се потвърждава достоверността на официални документи. След извършването на тази процедура документите, издадени от органите на една държава, могат да се използват официално в друга държава. Легализацията преминава през различни етапи и заверки в зависимост от това дали документите са от България за държава, подписала Хагската конвенция; от държава, подписала Хагската конвенция, за България; от и за държави, с които България има подписан двустранен договор за правна помощ; или от държави, които не са страни по Хагската конвенция и нямат подписан двустранен договор за правна помощ с България.

Заверка на преводите на български документи се извършва от дирекция „Консулски отношения“ на МВнР. Заверка на подписа на преводача върху преводи на документи и книжа, на основание чл. 21 а, ал.2 от Правилника легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, се извършва само ако документите и книжата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверявания и легализации, и ако преводите предават дословно вида, атрибутите и превеждания документ, без поправки, заличавания, вмъквания и изтривания. Всички страници на превода трябва да бъдат номерирани и подписани от преводача.

За заверка на преводите на чужди документи е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Свържете се с нас за извършване на следните услуги по легализация, за да получите напълно готов документ, без да са необходими каквито и да е допълнителни печати и заверки:

  • внасяне на документа за заверка и правно-административно оформяне в съответната инстанция
  • заплащане на място или по банков път на всички необходими държавни такси
  • внасяне на документа за легализация с апостил;
  • доставяне на документа обратно в нашия офис или изпращане с куриер до посочен от Вас адрес.