Цените за преводи на документи и за заверки и легализации се определят съобразно изискванията и нуждите на клиента на база стандартна страница от 1800 символа с интервалите от резултатния (готовия преведен) текст съгласно стандарт ISO 17100:2015 и зависят от съвкупност от няколко фактора.

На първо място, разбира се, определяща е комбинацията от езици. Различните езици са с различна сложност, като често в практиката те условно се делят на групи по сложност. Преводи на езици като френски, немски, испански, италиански и руски обикновено се разглеждат като първа група. Преводите на турски попадат във втора група, на нидерландски – в трета, а на арабски – в четвърта група по сложност. Предлагаме преференциални цени за английски език.

На второ място, от ключово значение е типът на документа и съответно – сложността на текста. За улеснение и по-лесна ориентация разделяме документите в категории с увеличаваща се сложност. Първа категория включва бланкови документи като общински документи (удостоверение за раждане, брак, семейно положение, идентичност на имена, наследници, смъртен акт и др.), свидетелства за съдимост и други. Втора категория включва учебни документи – дипломи и академични справки, както и пълномощни, служебни бележки, удостоверения за актуално състояние на фирми и други с подобно ниво на сложност на текста. Третата категория документи включва фирмена (учредителна и текуща) и счетоводна документация – баланси, отчети и т.н., както и нотариални актове, договори, трудови книжки и други. Четвъртата категория включва текстове с високо ниво на сложност – юридически (напр. съдебни решения и постановления), технически (напр. спецификации и ръководства за експлоатация), икономически (напр. одиторски доклади) и медицински текстове (напр. епикризи, протоколи от лечение, изследвания, решения на ТЕЛК).

Третият основен фактор е срокът за изпълнение. Предлагаме обикновена, бърза, и експресна поръчка. Повече за сроковете за преводи и легализации можете да прочетете тук.

Преводи с висока степен на креативност – маркетингови, рекламни и други, както и специфични материали като уеб сайтове и потребителски интерфейс се оферират индивидуално.